Obchodné podmienky nášho e-shopu


I. Všeobecné ustanovenia a definície

 

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.eshop.belatrix.eu. Obchodné podmienky a rovnako tiež Reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.eshop.belatrix.eu je firma Goatle sro, so sídlom Hybrálec 14, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 02917505. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Že je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), všetko v znení neskorších noviel.

 

II. Definícia

 

Spotrebiteľská zmluva
Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

 

Predávajúci / dodávateľ
Predávajúci je obchodná spoločnosť Goatle sro, so sídlom Hybrálec 14, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 02917505.
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 

Kupujúci / spotrebiteľ
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

 

Kupujúci / nie spotrebiteľ
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy
Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu www.eshop.belatrix.eu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a akceptáciou objednávky dodávateľom. Akceptácii objednávky dodávateľ potvrdí kupujúcemu e-mailom na zadaný e-mail v priebehu akceptačná doby. Akceptačný doba je v pracovných dňoch 48 hodín. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku".
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie kúpnej zmluvy nedôjde.

 

III. Informácie o uzavretej zmluve a Obchodných podmienkach

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami a tiež s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na vyššie uvedené Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Doba trvania akčných cien je do vypredania zásob, pokiaľ nie je stanovené doplňujúce informácií pri výrobku inak. Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Obchodné podmienky, rovnako ako Reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.eshop.belatrix.eu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

Tovar je zvyčajne expedovaný do druhého dňa od prijatia platby od kupujúceho (uhradené pred expedíciou prevodom z účtu, zloženkou, atď.). V prípade zvolenia zaslania tovaru na dobierku, je tovar zvyčajne expedovaný do druhého dňa od prijatia objednávky. V období zosilnené dopytu sa táto doba môže predĺžiť. Ak je táto doba dlhšia ako jeden týždeň, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky. Všetky ceny uvedené v našom cenníku sú zmluvné a konečné, predávajúci je platcom DPH. Tovar zostáva majetkom prevádzkovateľa do uhradenia plnej ceny tovaru.

 

IV. Práva a dojednania

 

Miesto a doba dodania
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnený doručením tovaru v mieste dodania tovaru av dohodnutej lehote dodatelnosti. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené kupujúcim v objednávkovom formulári a dohodnutú lehotou dodatelnosti je buď doba, na ktoré sa zmluvné strany dohodli a alebo lehota, ktorá je uvedená u konkrétneho tovaru na www.eshop.belatrix.eu s tým, že táto lehota je orientačné a môže byť predávajúcim v odôvodnených prípadoch prekročená.

 

Objednávka
Odoslaná platná objednávka predstavuje až na výnimky uvedené v tomto odseku neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru špecifikovaného v objednávke. Lehota na prijatie návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim (akceptačná lehota) činí v pracovných dňoch max. 48 hod. Počnúc dobou, kedy bola objednávka kupujúcim odoslaná do e-shopu www.eshop.belatrix.eu. Objednávka môže byť zrušená (stornovaná) v prípadoch uvedených v článku Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok.

 

Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou
Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržiavajúci sa v dobe doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa predávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar podľa predchádzajúcej vety, považuje sa tovar za doručené jeho prevzatím kupujúcim v dobe a mieste určenom k vyzdvihnutiu predávajúcou osobou (úložná doba a miesto). Úložná dobu a miesto oznámi predávajúca osoba kupujúcemu vhodným spôsobom. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne ​​potvrdiť predávajúcej osobe.

 

Úložná doba, čiastočné plnenie
Za doručenie tovaru kupujúcemu sa považuje, v prípade jeho neprevzatia kupujúcim či oprávnenou osobou, posledný deň úložnej lehoty určenej na vyzdvihnutie predávajúcou osobou. Kupujúci je vždy povinný prevziať tovar dodaný najneskôr 7 dní po uplynutí dodacej lehoty. Kupujúci je povinný prijať tiež čiastočné plnenie, teda dodanie len časti predmetu kúpy. Ak sa strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak, zaniká čiastočným plnením záväzok predávajúceho dodať zostávajúcu časť predmetu kúpyDoprava
Predávajúci zaistí dopravu tovaru do miesta dodania. Predávajúci je oprávnený dopraviť tovar prostredníctvom tretej osoby (odovzdávajúcej osoby). Dopravu tovaru zaistí predávajúci podľa dispozícií, ktoré kupujúci uviedol do objednávkového formulára (spravidla prostredníctvom spoločnosti Toptrans alebo spoločností PPL, DPD). Prípadná úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho je splatná spoločne s dohodnutou kúpnou cenou.
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, prípadné poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

 

V. Cena a platobné podmienky

 

Cena predmetu kúpy
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy, ktorá je ako cena objednaného tovaru uvedená v katalógu tovaru predávajúceho, táto kúpna cena je zmluvná a konečná. Kúpna cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na www.eshop.belatrix.eu. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho.


 

Spoplatnenie dopravy
Ku kúpnej cene (pozri predchádzajúci odsek) bude pripočítaný paušálny poplatok zvolený kupujúcim za dopravu tovaru. Tovar dodávame prostredníctvom spoločnosti Toptrans alebo iného zmluvného prepravcu. Našim zákazníkom ponúkame dva najrozšírenejšie spôsoby úhrady tovaru: tovar môže byť zaslaný na dobierku (je zaplatené pri prevzatí), alebo môže byť tovar uhradené pred expedíciou prevodom z účtu, zloženkou, atď.

 

Ostatné náklady
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa. Každá zo zmluvných strán si hradí všetky náklady spojené s využitím e-shopu www.eshop.belatrix.eu, predovšetkým potom náklady spojené s užitím príslušného hardware a software a prístupom na internet.

 

Zľavy
Internetový obchod www.eshop.belatrix.eu ponúka v rámci starostlivosti o svojich zákazníkov celú radu zliav a služieb ZADARMO. Využiť ich môže každý zákazník bez výnimky. Zľavy sa vzťahujú na všetky kategórie. Zľavy nie je možné sčítať ani kombinovať. Každý zákazník môže na jednu objednávku uplatniť iba jednu zľavu.

 

VI. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy (spolu s variabilným symbolom faktúry) a bezodkladne zaslať nepoškodený a neznehodnotené tovar vrátane kópie faktúry, originálu záručného listu a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci predávajúcemu vopred (pred odoslaním) písomne ​​oznámiť na emailovú adresu info@goatle.cz.Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 


Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bude tovar neúplné, poškodené či viditeľne opotrebované. Pokiaľ je súčasťou tovaru darčekové balenie, toto tiež nesmie byť poškodený. V týchto prípadoch bude reklamovaný tovar vrátený späť kupujúcemu / spotrebiteľovi, či budeme voči kupujúcemu / spotrebiteľovi uplatňovať požiadavku na náhradu škody. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu, pri kúpe tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho spotrebiteľa, ako aj pri kúpe tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.

 

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Goatle sro právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

 

Tovar môže byť použité, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Goatle sro s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

 

Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

 

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý a odstúpenie od zmluvy je neplatné. Vrátenie peňazí - peniaze budú kupujúcemu vrátené v lehote do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.
Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.V prípade vrátenia tovaru budú peniaze zaslané kupujúcemu na jeho účet, ktorého číslo je povinný uviesť v sprievodnom liste o odstúpení od kúpnej zmluvy. Iba na žiadosť kupujúceho budú peniaze vrátené zloženkou na jeho adresu.Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček .VII. Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok internetového obchodu www.eshop.belatrix.eu. reflektuje právne predpisy SR, najmä zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Reklamáciu možno vykonať len v prípade, že je tovar v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je daná u každého tovaru v katalógu. Zákonná záručná doba na všetok spotrebný tovar je 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. 

 

Záruku nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:
- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe
- Tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný
- Tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
- Tovar bol poškodený živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom
- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom listeNa darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa.
Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

 


Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Práva kupujúceho pri výskyte chyby v záručnej dobe:
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od charakteru tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:
- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ide -Li síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby, brániace jeho riadnemu použitie
- ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Spôsob reklamácie
Reklamáciu je potrebné uplatniť u predávajúceho. K reklamovanému tovaru je vhodné priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o nákupe - faktúru alebo je potrebné kúpe preukázať iným spôsobom, a ďalej popísať závadu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Termíny pre vybavenie reklamácie
Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
Beh lehoty na vybavenie reklamácií je možné pozastaviť v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Opravené popr. nový tovar je potom vždy odoslaný späť kupujúcemu na adresu resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke, ktoré boli urobené prostredníctvom webovej stránky www.eshop.belatrix.eu.

 


Naša adresa pre uplatnenie reklamácie popr. odstúpenie od kúpnej zmluvy je:

Goatle sro
Hybrálec 14
58,601 Jihlava

 

VIII. Ochrana osobných dát

 

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vyplnením registračného formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k tomu, že poskytovateľ internetového obchodu www.eshop.belatrix.eu bude po dobu neurčitú spracovávať jeho osobné údaje (ďalej len "Údaje") získané prostredníctvom registračného formulára, ako aj ďalšie Údaje získané v súvislosti s využívaním internetového obchodu www.eshop.belatrix.eu (osobnými údajmi sa najmä rozumie meno, priezvisko, rok narodenia, e-mailová a dodacia a fakturačná adresa, prevádzkovými údajmi sa najmä rozumie zoznam objednávok uskutočnených zákazníkom), a to za účelom poskytovanie služieb a produktov prostredníctvom tohto internetového obchodu a pre obchodné a marketingové účely poskytovateľa a iných subjektov. Ďalej zákazník súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený zákazníkom zasielať obchodné oznámenia, ktorá priamo alebo nepriamo propagujú služby či imidžu poskytovateľa.

 

Súhlas so spracovaním Údajov pre marketingové a obchodné účely a súhlas so zasielaním obchodných oznámení propagujúcich služby či imidžu poskytovateľa možné kedykoľvek bezplatne odvolať na e-mailovej adrese obchod@belatrix.eu alebo na telefónnom čísle +420 778 084 636. Osobné údaje môže poskytovateľ v súlade s platnými legislatívou sprístupniť: 1) osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovanie služieb a produktov internetového obchodu; 2) osobám, ktoré pre poskytovateľov pripravujú tlačoviny a iné materiály (napríklad v súvislosti so zaistením marketingových akcií); 3) osobám overujúcim dôveryhodnosť a platobnú morálku zákazníka; 4) osobám činným pre poskytovateľa pohľadávky. Spracovanie osobných údajov sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, podľa ktorého má zákazník právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov.IX. Schválenie zo strany kupujúceho
V okamihu, keď kupujúci v systéme www.eshop.belatrix.eu klikne na odkaz "Dokončiť objednávku" umiestnený pod formulárom objednávky, má predávajúci za to, že zo strany kupujúceho boli tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok riadne preštudované a sú tak bezvýhradne akceptované a podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dohody strán v kúpnej zmluve.
X. Darčeky k objednávke

 

10.1 Zákazníkovi sú k objednávke urobené v tomto e-shope poskytované k určitému zakúpenému tovaru vybrané výrobky zadarmo - darčeky (ďalej len "darčeky k objednávke" alebo "darčeky"). Konkrétne darčeky k objednávke sú vždy uvedené pri príslušnom tovare.
10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu darčekov v prípadoch, kedy nie je daný typ darčeka aktuálne dostupný. V prípade, že nie je zákazníkom požadovaný (v objednávke upresnený) typ darčeka skladom, prevádzkovateľ zašle zákazníkovi darček najbližšie podobný, ktorý je skladom ku dňu uzatvorenia objednávky.
10.3 Predávajúci môže v prípade nedostupnosti zákazníkom vybraných darčekov bez predchádzajúcej dohody dodať inú (podobnú) veľkosť a farbu darčeka.
10.4 Ak je k výrobku poskytovaný darček a dôjde k využitiu zákonného práva kupujúceho ako spotrebiteľa podľa § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar, na ktorý je poskytovaný darček, tak v takom prípade je Kupujúci povinný spoločne s vráteným tovarom vrátiť aj poskytnutý darček. Ak tak Kupujúci neurobí, dochádza u neho k bezdôvodnému obohateniu.
V prípade, že ho kupujúci nevráti bude mu kúpna cena darčeka odpočítaná od ceny vráteného tovaru a kupujúcemu bude vrátená kúpna cena tovaru zmenšená o kúpnu cenu darčeka.
10.5 Za darček nemožno poskytnúť finančnú náhradu, darček nemožno reklamovať.

 


Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú platné od 1. 1. 2016 do odvolania.

 

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavení OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads